കവിതയുടെ മധുരം നുകരാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വരിക
Showing posts with label കണ്ണീർ. Show all posts
Showing posts with label കണ്ണീർ. Show all posts

Thursday, 23 October 2014

കണ്ണീർ

കാത്തിരിപ്പിന്റെ നോവും,
സ്നേഹത്തിന്റെ ആഴവും,
കാറ്റിന്റെ ശക്തിയും
കണ്ണീരിന്റെ ഉപ്പും
അളക്കാനാവുമോ  ....?