കവിതയുടെ മധുരം നുകരാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വരിക
Showing posts with label കണ്ണു തുറക്കാത്ത ദൈവങ്ങൾ. Show all posts
Showing posts with label കണ്ണു തുറക്കാത്ത ദൈവങ്ങൾ. Show all posts

Wednesday, 14 December 2016

കണ്ണു തുറക്കാത്ത ദൈവങ്ങൾ

കണ്ണു തുറക്കാത്ത ദൈവങ്ങൾ
===========
കണ്ണു തുറക്കുന്നു മന്ത്രിമാരും ,
കണ്ണു തുറക്കാത്ത ദൈവങ്ങളും

കണ്ടറിഞ്ഞില്ലേൽ കൊണ്ടറിയും
കണ്ടറിഞ്ഞപ്പോൾ മന്ത്രിയെത്തി

മന്ത്രിമാർ മാളികെ കേറിയെന്നും
നാടുഭാരിച്ചങ്ങു വാണു പണ്ടു

നാട്ടിൽ പ്രജകളെ കാണാത്തവർ
നാടും ഭരിച്ചു മുടിച്ചു വാണു

ആംആദ്മി ദില്ലിൽ മാജിക്കാട്ടി
ഉറക്കവും പോയി മന്ത്രിമാർക്കും
ദേവൻ തറപ്പിൽ