കവിതയുടെ മധുരം നുകരാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വരിക
Showing posts with label കണ്ണും ചിമ്മി പെണ്ണു കിണുങ്ങണ്. Show all posts
Showing posts with label കണ്ണും ചിമ്മി പെണ്ണു കിണുങ്ങണ്. Show all posts

Tuesday, 20 December 2016

കണ്ണും ചിമ്മി പെണ്ണു കിണുങ്ങണ്

തിന്തിനം തിന്തിനം തന്നാരെ തന
താന്തിനം താന്തിനം താനാരേ .....
കണ്ണും ചിമ്മി പെണ്ണു കിണുങ്ങണ്
കൊഞ്ചി കൊണ്ടെന്തോ പറയണ് ...
അല്ലിമലർക്കാവിൽ ഉത്സവ നാളില്
ചെല്ലക്കിളി മുങ്ങി കുളിക്കണ്  ..(2)
കണ്ണും ചിമ്മി പെണ്ണു .....
മാനം കറുത്തപ്പം  നേരം ഇരുട്ടണു
കൂരേല്‍ പെണ്ണു തനിച്ചാണേ ...
വെള്ളിടി വെട്ടി മയ ചൊരിയുമ്പള്
നെഞ്ചു കലങ്ങണു പുന്നാരേ , എന്റെ
നെഞ്ചു കലങ്ങണു പുന്നാരേ , ....
കണ്ണും ചിമ്മി പെണ്ണു .....
ചക്രം ചവുട്ടി ഞാൻ പാടം നനച്ചപ്പോ
ചാരത്തു വന്നില്ലെ പുന്നാരേ ..
കായലില്‍ വള്ളം തുഴയുന്ന നേരത്ത്
കടക്കണ്ണിട്ടു നീ നോക്കീല്ല .....
കണ്ണും ചിമ്മി പെണ്ണു .....
കയറ്റ മെതിക്കണ നേരത്തും  പെണ്ണു  .
നെല്ലും കതിരും വേർ തിരിക്കണ്
കൂലിക്കു കിട്ടിയ നെല്ലുമായ്  പോകുമ്പം
പാടവരമ്പത്ത് വീഴല്ലേ ,പെണ്ണേ ,
തെന്നി വരമ്പത്ത് വീഴല്ലേ .....
കണ്ണും ചിമ്മി പെണ്ണു .....
വെളുത്ത പെണ്ണേ നിന്റടുത്തു നിന്നപ്പം
കൊതിച്ചു പോയടി പുന്നാരേ ,നിന്നേ
കൊതിച്ചു പോയടി പുന്നാരേ......
 ( ദേവൻ തറപ്പിൽ ) ......