കവിതയുടെ മധുരം നുകരാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വരിക
Showing posts with label കണ്ണുനീര്‍ തുള്ളിയെ. Show all posts
Showing posts with label കണ്ണുനീര്‍ തുള്ളിയെ. Show all posts

Thursday, 1 September 2016

കണ്ണുനീര്‍ തുള്ളിയെ

കണ്ണുനീര്‍ തുള്ളിയെ ദളിതനോടുപമിച്ച
ഭരണകൂടമേ  അഭിനന്ദനം ....
നിനക്കഭിനന്ദനം ......അഭിനന്ദനം ...
അഭിനന്ദനം ...അഭിനന്ദനം ...

ദളിതനോ പറയപുലയനോ ..അതു
ശൂദ്രനോ മുസ്ളീം ക്രിസ്ത്യാനോ
നിനക്കഭിനന്ദനം ......അഭിനന്ദനം ...
അഭിനന്ദനം ...അഭിനന്ദനം ...

വിഷാദസാഗരം ഉള്ളിൽ ഒതുക്കി
തുഷാര ഭാരത ബിന്ദു
ദളിതൻ തൊട്ടുകൂടാത്തൊരു വസ്തു

പുലയിൽ ജനിക്കുന്നു
പുലയിൽ ഭരിക്കുന്നു
പുതുമകളില്ലാത്ത ഭാരതം
അഭിനന്ദനം നിനക്കഭിനന്ദനം
അഭിനന്ദനം അഭിനന്ദനം ....