കവിതയുടെ മധുരം നുകരാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വരിക
Showing posts with label കണ്ണുനീർ. Show all posts
Showing posts with label കണ്ണുനീർ. Show all posts

Wednesday, 8 October 2014

കണ്ണുനീർ

കണ്ണുനീർ വീഴ്ത്തി നിൻ കവിതയിന്നു 
കണ്ണും നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞുയെന്നിൽ 
മന്നിതിലേറെയും നോവ്‌ വെച്ചെറെയും  
ഒന്നും പറയാതെ പോകുന്നതിഥികൾ