കവിതയുടെ മധുരം നുകരാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വരിക
Showing posts with label കന്യകമാർ. Show all posts
Showing posts with label കന്യകമാർ. Show all posts

Wednesday, 14 December 2016

കന്യകമാർ

ഇന്നത്തെയന്തിയിൽ കേരളനാട്ടിലെ
പെണ്ണുങ്ങൾ യാഥാസ്ഥിതികരല്ല
ഗൗരവത്തോടെയും ഗർച്ചിടുന്നൊരു
ഗർവ്വുള്ള തരുണീമണികളാണ്

കുടിലമാമൂലിൻ ചുമർക്കെട്ടകളും
കരുതിയിരിക്കും കന്യകമാർ
പുറത്തിറങ്ങാൻ ഭയപ്പെടാതിന്നിവർ
പുരുഷകേസരിയെപ്പിലെയും

തരിതരിയായി തകർന്നു വീഴില്ല
പുറത്തിറങ്ങി സ്വപ്നവും പേറി
യാഥാസ്ഥിതികത്വം വലിച്ചെറിഞ്ഞു
യാഥാർഥ്യ കന്യകമാരായിടുന്നു

തരുണീമണികൾ തണലു നൽകിടിൽ
തളിർക്കുന്നു നാടിൻ പുതുചിത്രങ്ങൾ
അബലയല്ലെന്നു തെളിച്ചിടും തരിണികൾ
തബലയല്ലെന്നു മുരുളുന്നു പിന്നെ