കവിതയുടെ മധുരം നുകരാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വരിക
Showing posts with label കന്യകാത്വം. Show all posts
Showing posts with label കന്യകാത്വം. Show all posts

Sunday, 27 July 2014

കന്യകാത്വം

എന്തിനാണീ കന്യകാത്വം 
എന്തിനീ പരിശുദ്ധിയും 
പെണ്ണിൻമാത്രം മതിയോയീ 
കന്യകാത്വ പരിശുദ്ധിയും ?