കവിതയുടെ മധുരം നുകരാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വരിക
Showing posts with label കന്റി ബാറുകൾ. Show all posts
Showing posts with label കന്റി ബാറുകൾ. Show all posts

Friday, 22 August 2014

കന്റി ബാറുകൾ

കന്റി ബാറുകൾക്കു കഷ്ടകാലം ,
ഫൈസ്റ്റാ,റുകൾക്കു നല്ലകാലം 
ഉമ്മൻ,ബാബു,ഹസ്സനുംകഷ്ടകാലം 
പ്ളസ്  2 ,കൾക്ക്  വിളവു കാലം !!