കവിതയുടെ മധുരം നുകരാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വരിക
Showing posts with label കരിനിയമം. Show all posts
Showing posts with label കരിനിയമം. Show all posts

Friday, 3 April 2015

കരിനിയമം

കരിനിയമം..!!
കരിനിയമം കരിനിഴൽ വീഴ്ത്തി -
കരളു പറിച്ചു വിതച്ചപ്പോൾ

കഥ പറയാൻ പുതു തലമുറയും
നവമാധ്യമത്തിൻ തേരിൻമേൽ

പൌരാവകാശ പാതിയിൽ കത്തി -
കുത്തിയിറക്കിയ പുതു നിയമം

ആരെ ഭയക്കും ഭരിക്കുന്നോരും
ആദർശക്കാരില്ലീ നാട്ടിൽ

അഴിമതി മുക്തിയറുത്തു മുറിക്കും
അലറി വിളിച്ചവർ അതിലാണേ

കൂച്ച് വിലങ്ങും പോട്ടിച്ചല്ലോ
ആദര പൂർവ്വം കോടതിയും

ആര്പ്പു വിളിക്ക് സോദരരെ
ആരവമോടെ നീതിക്കായ് !!