കവിതയുടെ മധുരം നുകരാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വരിക
Showing posts with label കരുണകൾ നൽകി..!!. Show all posts
Showing posts with label കരുണകൾ നൽകി..!!. Show all posts

Thursday, 25 December 2014

കരുണകൾ നൽകി..!!

കരുണകൾ നൽകി കതിരുകള്‍ പാകി 
മണവാളൻ ശ്രീ യേശുനാഥൻ ,
കരുണയിലെന്നും മാനവനെല്ലാം 
സ്നേഹക്കതിരുകൾ പാകുന്നു 

മാനവ ഹൃദയമലിഞ്ഞീടാത്തൊരു 
മരമല്ലല്ലോശ്രീ യേശുദേവൻ 
കരുണകൾ നൽകാൻ മടിയില്ലാത്ത 
മനസാണല്ലോ ക്രൂശിതനു 

തുണയേകിടുക കരുണകൾ കാട്ടുക 
വരമായിട്ടും സ്നേഹിതരെ 
ആരുണോദത്തിൽ പൊങ്കതിർപുൽകാൻ 
വരുവിൻ സ്നേഹസഹോദരരേ !!

എന്റെ എന്‍റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവര്ക്കും 
കൃസ്തുമസ് ,പുതു വത്സര ആശംസകൾ !!