കവിതയുടെ മധുരം നുകരാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വരിക
Showing posts with label കളഭം ..!!. Show all posts
Showing posts with label കളഭം ..!!. Show all posts

Friday, 19 December 2014

കളഭം ...!!

ഹൃദയത്തിൻ കളിത്തോട്ടിൽ നിന്നും 
കളവാണിയായിട്ടു കവിത വന്നാൽ 
കുളിരിൽ തീർത്തൊരു കളഭമല്ലോ 
കതിരിൽ പണിതൊരു തീർത്ഥമല്ലേ 

മധുരം പകരുന്നു കവിത നിന്റെ 
കരളിൽ കുളിരേകും മഞ്ഞിലയും 
നുണയുന്നു തേനൂറും കാവ്യഭംഗി 
മധുരമായ് മഞ്ഞിലും മതിമറന്നു !!