കവിതയുടെ മധുരം നുകരാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വരിക
Showing posts with label കള്ളം. Show all posts
Showing posts with label കള്ളം. Show all posts

Monday, 5 May 2014

കള്ളം

കള്ളംഉള്ളിൽ നിറയും കപികൾ 
ഭള്ളുകളൊന്നും കേൾക്കുമതില്ല 
ഉള്ളിൽ നിറയെ കപടതകാട്ടി -
ട്ടുള്ളം  കയ്യും  നീട്ടും നേരേ !!