കവിതയുടെ മധുരം നുകരാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വരിക
Showing posts with label കള്ളന്‍ കൃഷ്ണന്‍. Show all posts
Showing posts with label കള്ളന്‍ കൃഷ്ണന്‍. Show all posts

Tuesday, 2 December 2014

കള്ളന്‍ കൃഷ്ണന്‍

കള്ളനാം കൃഷ്ണനെ കാണുമാറാകണം 
കന്യകമാരൊത്തു ലീലയാടിടെണം 
പതിനായിരത്തെട്ടില്‍ കേളിയാടിടുന്ന 
കള്ളന്റെ കൂടെയും ലീലയാടിടണം 

കാളിന്ദി തീരത്തു കേളിത്തിമര്‍ക്കുന്ന 
കൃഷ്ണൻറെചാരത്തു കന്യകമാര്‍കളും 
കണ്ണന്റെകൂടെ രമിച്ചും രസിച്ചും 
കൂടെക്കളിക്കുന്ന ഗോപികമാർകളും 

പതിനായിരത്തിൽ രസിച്ചു രമിക്കുന്ന 
പതിവൃതനല്ലാത്ത കൃഷ്ണന്റെ ചാരത്ത് 
പതുവുകൾ തെറ്റിച്ചു രതിയില്‍ രമിക്കുവാന്‍ 
തരുണിയെ,നാമൊന്നു പ്രേമിച്ചുപോയെങ്കില്‍

വാർത്തകളായല്ലൊ പത്ര,ദൃശ്യങ്ങളിൽ 
പീഡിപ്പിച്ചെന്നൊരു തീപ്പൊരിപടരും 
കേസ്സുകൾ കൂട്ടങ്ങളൊക്കെയായ് നമ്മളെ   
നാടുകടത്തും സദാചാര വാദികള്‍ ..? 

തരുണിമണികളിൽ രതിലീലയാടി -
ത്തിമർക്കുന്ന വില്ലന്‍ കണ്ണനെപൂജിക്കും 
അയ്യോയിതെന്തൊരു ലോകമാണേ 
ഇതിനെന്തുപേരു വിളിക്കണം നാം 

ഇഷ്ടത്തിലുള്ളരു പെണ്ണിനെപ്രണയിച്ചാൽ 
കഷ്ടത്തിലാക്കുന്ന നാടാണു ഭാരതം 
മട്ടുകൾ മാറിയും വട്ടൻമാരായിട്ടു 
വിശ്വാസി,യിരുതല വാളുമായെത്തും  

പതിനായിരത്തെട്ടിൻ കൂടെ നടക്കുന്ന 
കൃഷ്ണനെ കാമിക്കാൻ കൂട്ടുനിൽക്കുന്നോ -
രവരുടെ,ഭാര്യയോ,പെങ്ങളെ നോക്കിയാ -
ലവരോടിയെത്തിയരിഞ്ഞു വീഴ്ത്തും 
ദേവന്‍  തറപ്പില്‍