കവിതയുടെ മധുരം നുകരാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വരിക
Showing posts with label കള്ളു. Show all posts
Showing posts with label കള്ളു. Show all posts

Wednesday, 20 August 2014

കള്ളു

കള്ളപ്പണം വാങ്ങികള്ളുകചോടത്തി -
ന്നച്ചാരം വാങ്ങുന്ന മന്ത്രിമാരെ 
കൊള്ളാപ്പള്ളിടേം കൊച്ചാപ്പിമാരുടേം 
കോണം തുടക്കുന്ന ഭരണക്കാരെ 
നാടിന്റെ നന്മകൾ നോക്കിഭരിക്കുവാൻ  
വാഗ്ദാന,വോട്ടും മറന്നുപോയോ 
ഇലലമറക്കില്ല നിങ്ങൾ മറന്നാലും 
ഞങ്ങൾ ജനങ്ങൾ മറന്നീടില്ല ??