കവിതയുടെ മധുരം നുകരാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വരിക
Showing posts with label കവികള്‍. Show all posts
Showing posts with label കവികള്‍. Show all posts

Wednesday, 4 February 2015

കവികള്‍

എന്തിനിങ്ങനെ കവികളെ 
കപികളാക്കും ,
അർത്ഥമോശമെന്നുണ്ടോ ,
വാക്കിൽ കവികളേ
ചേർത്തു വച്ചു കരുത്തിൽ 
അസ്ത്രമാക്കും ,
വാക്കിലില്ലേ കവിതകൾ 
കാലത്തിന്‍ ശബ്ദത്തില്‍ !!