കവിതയുടെ മധുരം നുകരാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വരിക
Showing posts with label കവികൾക്ക് !. Show all posts
Showing posts with label കവികൾക്ക് !. Show all posts

Wednesday, 7 January 2015

കവികൾക്ക്

വിടില്ല ഞങ്ങളും
ഇരുണ്ട ഭൂമിയിൽ
വരണ്ടു പോകല്ലേ
ഇളിഭ്യരായിട്ടും
അറിഞ്ഞു ദുഖത്തിൻ
മനം മടുക്കുന്നു .
ക്ഷമിച്ചു ഞങ്ങളെ
അനുഗ്രഹിക്കണേ !!
രാജാൻ കൈലാസ് ,
ഭൂതക്കുളം ബിജു
നമ്പൂതിരിക്ക് വേണ്ടി !!