കവിതയുടെ മധുരം നുകരാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വരിക
Showing posts with label കവിത !!. Show all posts
Showing posts with label കവിത !!. Show all posts

Wednesday, 8 October 2014

കവിത !!

കുറു നിരക്കുന്നിലും  
കവിതകളെഴുതുവാൻ 
കരിയിലയെടുക്കുമ്പോ,
കരളുംകവര്ന്നു നീ 
പോയിടല്ലേ ??