കവിതയുടെ മധുരം നുകരാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വരിക
Showing posts with label കവിതയില്‍ സ്പന്ദനം. Show all posts
Showing posts with label കവിതയില്‍ സ്പന്ദനം. Show all posts

Saturday, 11 April 2015

കവിതയില്‍ സ്പന്ദനം

സംവദിക്കാം നമുക്കും , പ്രിയരേ
കവിതയിൽ സ്പന്ദന -
മേറ്റുവാങ്ങാം ......

തുടിക്കട്ടെ സാഹിത്യ, ശബ്ദമിന്നു
പഠിക്കാം പരസ്പര -
നിരീക്ഷണത്തിൽ ......

തുടിക്കട്ടെ ജീവന്റെ ,യാത്മാവിൽ
മുറിക്കാതെ കാലികം
കാത്തു വെയ്ക്കാം .......

സാമുഹ്യ നമകൾ , നമ്മിലാണേ
സാദരം ചൊല്ലി -
പ്പിരിയലല്ലേ ..............!!