കവിതയുടെ മധുരം നുകരാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വരിക
Showing posts with label കവിതയെന്നിൽ!!. Show all posts
Showing posts with label കവിതയെന്നിൽ!!. Show all posts

Thursday, 3 March 2016

കവിതയെന്നിൽ!!

അറിയാതെ നിന്നുള്ളിൽ നാമ്പിട്ടൊരു 
അതിമധുര കവിതയും പൂവിട്ടല്ലോ ?
മധുരാമാം ഗാനത്തിൻ ശകലാമായി 
മതിമറക്കുന്നല്ലോ കവിതയെന്നിൽ!!