കവിതയുടെ മധുരം നുകരാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വരിക
Showing posts with label കവിതാരസം..!!. Show all posts
Showing posts with label കവിതാരസം..!!. Show all posts

Wednesday, 6 May 2015

കവിതാരസം ..!!

കവിതാരസചാതുര്യം ,
വ്യാഖ്യാത വേത്തിനോ ,കവി ?
സുധാ സുരത ചാധുര്യ ,
യാ മാതാ വേത്തി നോ പിതാ !
സാരം !!
=====
മകളുടെ രതിയെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായം പറ
യേണ്ടതു പിതാവോ,മാതാവോ അല്ല മരുമ-
കനാണ്‌ .അതുപോലെ കവിതയുടെ ഭംഗി-
യെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായം പറയേണ്ടതു അ-
നുവാചകരാണ് .!
-----
സാഹിത്യ ശില്പ്പശാലകൾ നടത്തി സ്ഥിരം
കുറ്റികളെ ഒഴിവാക്കി ചാരുതയും സമ്പന്നതയും
കാത്തു സൂക്ഷിച്ചതിൽ ചിലർക്കു അസഹിഷ്ണത
ഉണ്ടെന്നുമുള്ള അഭിനവ കവി പുംഗവന്മാരുടെ
ജൽപ്പന്നങ്ങൽ കേൾക്കാൻ മുംബൈയ് മലയാളികൾ
തന്നെ വേണം .