കവിതയുടെ മധുരം നുകരാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വരിക
Showing posts with label കവിത..!!. Show all posts
Showing posts with label കവിത..!!. Show all posts

Wednesday, 17 December 2014

കവിത..!!

ദുര്‍ഗന്ധമുള്ലൊരു 
കവിതയുണ്ടോ 
ചാപിള്ളയായി 
ജനിക്കുന്നുണ്ടോ 

നല്ലതും ചീത്തതു-
മെന്നൊന്നുണ്ടൊ 
ഭാഗ്യ,നിർഭാഗ്യത്തി -
കവിതയുണ്ടോ 

ആശയ പുഷ്ടി 
കുറഞ്ഞുവെങ്കിൽ 
ആശയം പോരെന്നു 
ചൊല്ലാം ദേവി ..!!