കവിതയുടെ മധുരം നുകരാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വരിക
Showing posts with label കവിവര്യൻ !!. Show all posts
Showing posts with label കവിവര്യൻ !!. Show all posts

Saturday, 11 April 2015

കവിവര്യൻ !!

അറിയുന്നതൊക്കെ 
പറയും കവിവര്യൻ 
ഇഴകീറിയാത്രയിൽ 
ഉരുകുന്ന മനവുമായ്‌ .!

ചികയുന്നു ഗിരിനിര 
ഒരു പുൽക്കൊടിയിലും 
വിരിയുമെന്നോർത്തു 
തുടരുന്നു യാത്രയും ..!

മഞ്ഞായി മണലായി 
തെന്നലായി സഖേ നീ 
അതിൽ വിളങ്ങുന്നല്ലോ 
സൂര്യന്‍റെ ശോഭയിൽ..!