കവിതയുടെ മധുരം നുകരാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വരിക
Showing posts with label കവീന്ദ്രർ. Show all posts
Showing posts with label കവീന്ദ്രർ. Show all posts

Monday, 11 May 2015

കവീന്ദ്രർ

ദൂരത്തുള്ലൊരു കവീന്ദ്രമാരായവരെ -
യൊന്നിച്ചു കാണാൻ കൊതിച്ചു ഞാനും 
പ്രത്യക്ഷമായ് നിങ്ങളിൻ സാമീപ്യമെന്നോ -
ന്നാശപ്പെടുന്നുണ്ടവിടെയെത്തുവാനും !

മുട്ടയോ കോഴി,യാദ്യമെന്നൊരു ചോദ്യം 
ശങ്കയെന്തിനു കവിതയിലാരെന്നും ..?
കവിതന്നെ മൂപ്പൂ ഹരിയേറ്റുമാനൂരേ 

കവിയുടെ സൃഷ്ടിയിലല്ലെ കവിത..!

ശങ്കയെന്തിന്നു കവീന്ദ്ര സൂരികളേ 
പങ്കപോലെ കറങ്ങുന്നുവോ മനം 
ശങ്കിച്ചീടുകിൽ മായായ് സകലവും 
ചങ്കിൽ മാരക ദീപമെരിഞ്ഞിടും !

സ്നേഹക്കൂട്ടു വിളക്കി നമുക്കൊരു 
സ്നേഹ മഴവില്ലുമാലകോർക്കാം 
സൌരഭ്യമായ ചില്ലുകൊട്ടാരത്തിൽ 
വർണ്ണം പൊഴിച്ചു മതിമയങ്ങാം !!