കവിതയുടെ മധുരം നുകരാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വരിക
Showing posts with label കഷ്ടകാലം. Show all posts
Showing posts with label കഷ്ടകാലം. Show all posts

Thursday, 21 August 2014

കഷ്ടകാലം

കഷ്ടകാലം !
------
ബാറുകൾക്ക്  കഷ്ടകാലം നാട്ടിൽ ,
ഫൈ,സ്താറുകൾക്ക് പൂത്തകാലം 
ബാബുമാർക്കു ദശകൾ മാറി,ശനി -
പിടിച്ചല്ലോ കൊള്ളസേവകർക്കു !!