കവിതയുടെ മധുരം നുകരാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വരിക
Showing posts with label കാത്തിരിപ്പു. Show all posts
Showing posts with label കാത്തിരിപ്പു. Show all posts

Monday, 17 November 2014

കാത്തിരിപ്പു

കാത്തിരിപ്പിന്റെ മൌനം 
തീര്ത്തിടും വ്യഥയെന്നും  
മാറ്റുരക്കാനാവില്ല മനസു 
മാറ്റങ്ങൾക്കതീതം മനുഷ്യൻ