കവിതയുടെ മധുരം നുകരാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വരിക
Showing posts with label കാത്തീടണം !. Show all posts
Showing posts with label കാത്തീടണം !. Show all posts

Monday, 17 November 2014

കാത്തീടണം !!

കാത്തു കാത്തീടണം മാതാപിതാക്കളെ 
കാക്കുകിൽ മാനവൻ ജന്മം പുണ്യം 
ഓർക്കുക വല്ലനേരത്തിലും ഇവരെനാം 
ഓർമ്മിച്ചെടുക്കണം നാടിൻ ദുഃഖം !!