കവിതയുടെ മധുരം നുകരാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വരിക
Showing posts with label കാലം കഴുകൻ. Show all posts
Showing posts with label കാലം കഴുകൻ. Show all posts

Wednesday, 8 July 2015

കാലം കഴുകൻ

കാലമൊരു കഴുകൻ     
കാവലായ് മനുഷ്യൻ 
തിരയിൽ ഉഴലുന്നവൻ 
തിരകാണാനാത്തവൻ ?