കവിതയുടെ മധുരം നുകരാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വരിക
Showing posts with label കാലത്തു !സഖാവു. Show all posts
Showing posts with label കാലത്തു !സഖാവു. Show all posts

Friday, 31 January 2014

കാലത്തു !സഖാവു

കാലത്തു !
-------
കാലത്ത് പോകുമ്പോൾ ,
സഖാവു ....,
അരിവാൾ എന്റെ ആത്മാവും 
ചുറ്റിക എന്റെ കർമ്മത്തിൻ 
ആയുധവും !

വൈകുന്നേരം ?
സഖാവ് ....
തിരികെ വന്നപ്പോൾ ,
പണം എന്റെ സ്വപ്നം ?
ടാറ്റ ,ബിര്ളമാർ എന്റെ 
വഴികാട്ടിയും ?
(ദേവൻ തറപ്പിൽ )