കവിതയുടെ മധുരം നുകരാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വരിക
Showing posts with label കാലത്ത്. Show all posts
Showing posts with label കാലത്ത്. Show all posts

Saturday, 9 January 2016

കാലത്ത്

കാലത്ത്പത്രമെടുത്ത് മറിച്ചപ്പോൾ 
ഭീകരരൂപിയായക്ഷരങ്ങൾ ,
കുത്തും കൊലയും പൊട്ടിത്തെറികളാൽ 
ഭാരതം ഭീകരാജ്യമായോ ..?