കവിതയുടെ മധുരം നുകരാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വരിക
Showing posts with label കാഴ്ചകൾ. Show all posts
Showing posts with label കാഴ്ചകൾ. Show all posts

Tuesday, 30 September 2014

കാഴ്ചകൾ

എഴുതുവാൻ മോഹം നൊമ്പരങ്ങളാ-  
ത്മാവിൻ തീരത്തെ മാവിലയിൽ ,
കാഴ്ചകൾ,വേദന,ദുഃഖമൊക്കെ-
യെഴുതിവെയ്ക്കൂനേറെ കവിതയായി !