കവിതയുടെ മധുരം നുകരാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വരിക
Showing posts with label കാഴ്ചകൾ !. Show all posts
Showing posts with label കാഴ്ചകൾ !. Show all posts

Thursday, 17 July 2014

കാഴ്ചകൾ !

മാഞ്ഞു പോകില്ല രാവും നിറസന്ധ്യ
മാഞ്ഞുപോകുമീ രാവിന്റെവർണ്ണങ്ങൾ 
മാഞ്ഞുപോകുമി പച്ചിലക്കാടുകൾ 
മാഞ്ഞുപോകും മരതകകാഴ്ചകൾ !