കവിതയുടെ മധുരം നുകരാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വരിക
Showing posts with label കാശ്മീ ർ !. Show all posts
Showing posts with label കാശ്മീ ർ !. Show all posts

Wednesday, 14 December 2016

കാശ്മീ ർ !

കണ്ണുനീർ തുള്ളികൾ വറ്റിയോ  കാശ്മീരിൽ 
കരയെല്ലാം കടലായായ് തീർന്നനേരം 
പത്തുമിരുപതു മടിയോളം കരയും 
തിരയും കടലുമെടുത്തു  പോയി      
കണ്മുന്നിൽ മക്കളും,ഭാര്യയു,മ്മമ്മയും 
ഭർത്താവുമൊക്കെ ഒളിച്ചു പോയി 
ജീവൻ നിലനിർത്താൻ  വൃക്ഷത്തിലേറിയോ-
രൊക്കെയും താ താണ്ഡ വം തൂത്തെറിഞ്ഞു