കവിതയുടെ മധുരം നുകരാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വരിക
Showing posts with label കാർമുകിൽ. Show all posts
Showing posts with label കാർമുകിൽ. Show all posts

Friday, 11 July 2014

കാർമുകിൽ

കാർമുകിൽ സന്ധ്യയുടെ കരലാളനത്തിൽ 
കാവ്യമായ്  പൊഴിയുന്നു നിൻ മന്ദഹാസം 
കരിനീലക്കണ്ണുകളിൽ കാമം വിരിയുമ്പോൾ 
കാർകൂന്തൽ കാർമേഘസ്പർശമായി