കവിതയുടെ മധുരം നുകരാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വരിക
Showing posts with label കാർമുഖിൽ. Show all posts
Showing posts with label കാർമുഖിൽ. Show all posts

Tuesday, 12 August 2014

കാർമുഖിൽ

സായം സന്ധ്യയിൽ വന്നോരാളിന്നലെ 
കാർമുഖിൽ വർണ്ണൻറെ ചന്തത്തിലും .
ദണ്ഡമേറിടുന്ന ദുഃഖങ്ങൾ തന്നയാൾ 
ദണ്ഡിപ്പിചെന്നെക്കടന്നു പോയി ,