കവിതയുടെ മധുരം നുകരാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വരിക
Showing posts with label കിനാക്കളിൽ. Show all posts
Showing posts with label കിനാക്കളിൽ. Show all posts

Tuesday, 27 January 2015

കിനാക്കളിൽ

നിനവുകളില്‍ 
പ്രണയം തുടിക്കും 
കനവുകളില്‍ 
കദനം നടക്കും 
ഓര്‍മ്മകളില്‍ 
സ്മരണ പുതുക്കും 
കിനാക്കളിൽ 
നൊമ്പരം മാത്രം !!