കവിതയുടെ മധുരം നുകരാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വരിക
Showing posts with label കുഞ്ഞുകുഞ്ഞമ്മാവാ. Show all posts
Showing posts with label കുഞ്ഞുകുഞ്ഞമ്മാവാ. Show all posts

Monday, 4 April 2016

കുഞ്ഞുകുഞ്ഞമ്മാവാ

കുഞ്ഞുകുഞ്ഞമ്മാവാ ക്ലിപ്ഹൗസിൽ 
എന്തു വിശേഷമുണ്ട്‌ .....?
കുമ്പിട്ടിരിപ്പിരിപ്പാണോ സരിതയെ 
കെട്ടിപിടിച്ചിരുപ്പോ ....?

ക്ലിപ്പുഹൗസിൽ നിന്നും കുഞ്ഞുകുഞ്ഞു 
താഴെക്കിറങ്ങിടുമ്പോൾ ,
പാവങ്ങളാലാണേലും ഞങ്ങൾ 
സത്യമുള്ലോരാണേ ..?


പുൽപ്പള്ളിൽ വോട്ടിനായി വന്നാലോ 
ചൂലിനടിച്ചീടുമേ ,
പാലായിൽ പോയിനിങ്ങൾ ബാറിൻ 
കമ്മീഷൻ നേടിയില്ലേ ,
ഇത്തിരി മണ്ണില്ലാത്തോർ എത്രപേർ 
ഈ നാട്ടിലെത്രയുണ്ടേ ,
എന്നിട്ടും നിങ്ങളെല്ലാം നാട്ടിൽ 
ജനത്തെ മറന്നില്ലയോ ?
കുഞ്ഞുകുഞ്ഞമ്മാവാ ക്ലിപ്ഹൗസിൽ 
എന്ത് വിശേഷമുണ്ട്‌ .....?[2]