കവിതയുടെ മധുരം നുകരാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വരിക
Showing posts with label കുഞ്ഞേ കുഞ്ഞേ. Show all posts
Showing posts with label കുഞ്ഞേ കുഞ്ഞേ. Show all posts

Saturday, 9 August 2014

കുഞ്ഞേ കുഞ്ഞേ

സാറേ സാറേ കാറെവിടെ 
കാറിനകത്തൊരു കുഞ്ഞുണ്ടോ  
കുഞ്ഞിനു ചാവികൊടുക്കാഞ്ഞാൽ 
കുഞ്ഞു കിടന്നു വിളില്ലേ ?

കുഞ്ഞേ കുഞ്ഞേ നീ തരുമോ 
നിന്നുടെ കൈയിലെ കാറിൻചാവി 
ഇല്ല തരില്ലീ ചാവിക്കൂട്ടം 
അയ്യോ സാറിനെ പറ്റിച്ചേ ...!!