കവിതയുടെ മധുരം നുകരാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വരിക
Showing posts with label ഗുരുദേവൻ. Show all posts
Showing posts with label ഗുരുദേവൻ. Show all posts

Wednesday, 16 July 2014

ഗുരുദേവൻ

ഗുരുദേവൻ 
====
ഗുരുദേവാ ദേവ ഗുരുദേവാ ദേവ 
ശ്രീ നാരായണ ഭഗവാനെ 
വെളിച്ചമായിട്ടു മക്ഷരോം,മാത്മ -
ബന്ധവും സുജനന്ദനം 
സുകൃതവും മമ ബോധനമേകി -
സൂക്ത,വേദങ്ങൾ നല്കിയും 
സുരഭിലാമായി സുസ്മേരത്താലും 
സൂഷ്മ ദർശന വചനങ്ങൾ 
നിർഗുണങ്ങൾ വെടിഞ്ഞു പാരിലും 
സത്ഗുണങ്ങൾ പകർന്നിടാൻ 
തത്വചിന്തകൾ സന്മാർഗ്ഗമോക്ഷ -
മന്നിതീലോതാൻ കൽപ്പിച്ചു 
മദ്യവും,മദിരാക്ഷിയും,മാംസം 
വർജ്ജിച്ചീടുവാനരുളിയും 
വർണ്ണങ്ങൾ ചൊല്ലി മാനവന്മാരും   
മത്സരിക്കരുതെന്നെന്നും 
സ്തുതിപാഠകന്മാരാകാതേയെന്നും 
സുഷ്പുതിയിൽ വീണു പോകാതെ  
ആശ്രീതർക്കെന്നും തണലായ് തീരണം 
 പോലുള്ളി ജീവിതം 
അറിയിച്ചൂവല്ലോ അരുമൊയോടായി 
ശ്രീ നാരായണഗുരുവരർ  
ആത്മീയ ഗുരു ശ്രീ നാരായണൻ 
ദേവൻ ശ്രീ പരമേശ്വരൻ 
ഗുരുദേവാ ദേവ ഗുരുദേവാ ദേവ 
ശ്രീ നാരായണ ഭഗവാനെ !
ദേവൻ തറപ്പിൽ 16/07/2014 ,