കവിതയുടെ മധുരം നുകരാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വരിക
Showing posts with label ഗ്രഹണം. Show all posts
Showing posts with label ഗ്രഹണം. Show all posts

Wednesday, 27 January 2016

ഗ്രഹണം

ഗ്രഹണം ഗ്രഹണം 
സരിതാ ഗ്രഹണം 
ഭരണം ഭരണം 
സോളാർ മരണം ,

സൂര്യാഘാതത്തിൽ 
ഗ്രഹണി പിടിച്ചു 
കേരള നാട്ടിലും 
ഭരണാഘാതം ..

സരിതയും സോളാർ 
ജോപ്പനും ജിത്തും 
മുഖ്യനും കുരുവിള 
ശപ്പൻ രാഷ്ട്രിയം ..!!

ഗ്രഹണം

ഗ്രഹണം ഗ്രഹണം 
സരിതാ ഗ്രഹണം 
ഭരണം ഭരണം 
സോളാർ മരണം ,

സൂര്യാഘാതത്തിൽ 
ഗ്രഹണി പിടിച്ചു 
കേരള നാട്ടിലും 
ഭരണാഘാതം ..

സരിതയും സോളാർ 
ജോപ്പനും ജിത്തും 
മുഖ്യനും കുരുവിള 
ശപ്പൻ രാഷ്ട്രിയം ..!!