കവിതയുടെ മധുരം നുകരാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വരിക
Showing posts with label ചില്ലുമേടയിൽ !. Show all posts
Showing posts with label ചില്ലുമേടയിൽ !. Show all posts

Wednesday, 4 November 2015

ചില്ലുമേടയിൽ !

ചില്ലുമേടയിൽ !!
-----------
ചില്ലുമേടയിലിരുന്നിട്ടു കല്ലെറിയല്ലേ 
ഞങ്ങേ കല്ലെറിയല്ലേ ......?
മന്ത്രിമാർക്കും എം.പി.മാർക്കും 
ബ്ലാക്കേറ്റും പെൻഷനുണ്ടു
പാവം ഞങ്ങക്ക് തലചായ്ക്കാൻ
ഇവിടെയിടമില്ലേ ,
ഇവിടെയിടമില്ലേ ...........
എവിടെ നിന്നും വന്നതല്ല
എവിടേക്കും പോണില്ല
നീതിപീഠമേ നീതി പീഠമേ..
നീതിനൽകാമോ ,ഞങ്ങൾക്ക്
നീതിനൽകാമോ ............?
മനുഷ്യവർഗ്ഗം തമ്മിൽ തല്ലി
മനുഷ്യത്വം മരവിച്ചു
മനസ്സിലെന്നും മനസ്സിലെന്നും
തീയാണിന്നല്ലോ ,,,,,,മനസ്സ്
തീയാണിന്നല്ലോ .....?
മോഹങ്ങൾ മരിക്കുന്നു ,
മോക്ഷം ജനം മോഹിക്കുന്നു
ഗോവധത്തിൻ പേരിലിന്നു
കൊലവിളിക്കുന്നു എങ്ങും,
കൊലവിളിക്കുന്നു .........!
ചില്ലുമേടയിലിരുന്നിട്ടു കല്ലെറിയല്ലേ
ഞങ്ങേ കല്ലെറിയല്ലേ ......?

ദേവന്‍ തറപ്പില്‍ 

ചില്ലുമേടയിൽ !

ചില്ലുമേടയിൽ !!
-----------
ചില്ലുമേടയിലിരുന്നിട്ടു കല്ലെറിയല്ലേ 
ഞങ്ങേ കല്ലെറിയല്ലേ ......?
മന്ത്രിമാർക്കും എം.പി.മാർക്കും 
ബ്ലാക്കേറ്റും പെൻഷനുണ്ടു
പാവം ഞങ്ങക്ക് തലചായ്ക്കാൻ
ഇവിടെയിടമില്ലേ ,
ഇവിടെയിടമില്ലേ ...........
എവിടെ നിന്നും വന്നതല്ല
എവിടേക്കും പോണില്ല
നീതിപീഠമേ നീതി പീഠമേ..
നീതിനൽകാമോ ,ഞങ്ങൾക്ക്
നീതിനൽകാമോ ............?
മനുഷ്യവർഗ്ഗം തമ്മിൽ തല്ലി
മനുഷ്യത്വം മരവിച്ചു
മനസ്സിലെന്നും മനസ്സിലെന്നും
തീയാണിന്നല്ലോ ,,,,,,മനസ്സ്
തീയാണിന്നല്ലോ .....?
മോഹങ്ങൾ മരിക്കുന്നു ,
മോക്ഷം ജനം മോഹിക്കുന്നു
ഗോവധത്തിൻ പേരിലിന്നു
കൊലവിളിക്കുന്നു എങ്ങും,
കൊലവിളിക്കുന്നു .........!
ചില്ലുമേടയിലിരുന്നിട്ടു കല്ലെറിയല്ലേ
ഞങ്ങേ കല്ലെറിയല്ലേ ......?

ദേവന്‍ തറപ്പില്‍