കവിതയുടെ മധുരം നുകരാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വരിക
Showing posts with label ജന്മദിനാശംസകൾ. Show all posts
Showing posts with label ജന്മദിനാശംസകൾ. Show all posts

Saturday, 12 July 2014

ജന്മദിനാശംസകൾ

ജന്മദിനാശംസകൾ 
-------------------
വെൻഞ്ചാമരത്തിൽ പതിച്ചുള്ള വൈഢൂര്യം ,
വെണ്‍മ നിറഞ്ഞെപോൽ വെറ്റിചാർത്താൻ !
മാനുഷ്യ ജന്മങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിടുവാൻ ,
കർമ്മം നിരന്തരം ചെയ്തീടണം !
ജന്മ ദിനത്തിന്റെ പൂമെത്ത പുൽകുവാൻ ,
നന്മകൾ നേരുന്നോരായിരം ഞാൻ !
നേരുന്നോരായിരം ജന്മദിനാശംസ ,
നേരുന്നു,ആയുസ്സ്,മപുസ്സിനായി !!
ദേവൻ തറപ്പിൽ !!
------*****------

ജന്മദിനാശംസകൾ

ജന്മദിനാശംസകൾ 
-------------------
വെട്ടിത്തിളങ്ങുമീ ജീവിത വീഥിയിൽ ,
കർമ്മം നിരന്തരം ചെയ്തീടണം !
ജന്മ ദിനത്തിന്റെ പൂമെത്ത പുൽകുമ്പോൾ 
സാമുഹ്യാനീതി മറന്നിടല്ലെ !
ജനാധിപത്യങ്ങൾ ധ്വംസിചിടുമ്പോൾ ,
തൂലിക പടവാളായ് തീർന്നിടേണം 
നേരുന്നോരായിരം ജന്മദിനാശംസ ,
നേരുന്നു,ആയുസ്സ്,മപുസ്സിനായി !!
ദേവൻ തറപ്പിൽ !!
------*****------