കവിതയുടെ മധുരം നുകരാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വരിക
Showing posts with label തുഞ്ചൻ പറമ്പു !. Show all posts
Showing posts with label തുഞ്ചൻ പറമ്പു !. Show all posts

Thursday, 26 November 2015

തുഞ്ചൻ പറമ്പു !

തുഞ്ചൻ പറമ്പു !!

തുഞ്ചൻ പറമ്പിൽ മഹാമേരുവായി
തഞ്ചമോടേ സർവ്വകലാശാലയും 
മലയാള മഹിമയറിഞ്ഞല്ലോഭാരതം
മലനാട്ടിലെങ്ങും വെളിച്ചമായി
അജ്ഞാനം മാറ്റി വിജ്ഞാനമേകിയും,
ശാക്തീകരിക്കുവാൻ ശാലവന്നു
പണ്ഡിതന്മാരുടെ വിജ്ഞാനബോധത്തിൽ
ശ്രേഷ്ടമാക്കീടണേ ശാലെയെന്നും 
സർവ്വരിൽ മലയാളമെത്തിച്ചിടാൻ
കൊച്ചു നിഘണ്ടുക്കളേറേവേണം
മലയാള ഭാഷാപിതാവിനെയോർക്കാൻ 
സ്മാരകം തീർക്കു തുഞ്ചൻപറമ്പിൽ !
ദേവൻ തറപ്പിൽ !

Friday, 10 October 2014

തുഞ്ചൻ പറമ്പു !

തുഞ്ചൻ പറമ്പു !!!
-------------------
തുഞ്ചൻ പറമ്പിൽ മഹാമേരുവായിട്ട് 
തഞ്ചമോടേ വന്നു സർവകലാശാല 
മലയാള മഹിമയറിഞ്ഞല്ലോഭാരതം 
മലനാട്ടിലെങ്ങും വെളിച്ചമായി 
വിജ്ഞാനമേകിയും,അജ്ഞാനംമാറ്റിയും 
ശാക്തീകരിക്കുവാൻ ശാലവന്നു 
പണ്ധിതന്മാരുടെ വിജ്ഞാനബോധത്താൽ 
ശ്രേഷ്ടമാക്കീടും ഗവേഷണത്താൽ 
സർവരിലും മലയാളമെത്തിച്ചിടാൻ 
കൊച്ചു നിഘണ്ടുക്കളേറേവേണം 
മലയാള ഭാഷാപിതാവിനെയോർക്കുവാൻ 
സ്മാരകം തീർക്കുതുഞ്ചൻ പറമ്പിൽ !
ദേവൻ തറപ്പിൽ !!!
=========