കവിതയുടെ മധുരം നുകരാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വരിക
Showing posts with label ദൈവമേ കൈതൊഴാം. Show all posts
Showing posts with label ദൈവമേ കൈതൊഴാം. Show all posts

Monday, 9 November 2015

ദൈവമേ കൈതൊഴാം

ദൈവമേ കൈതൊഴാം !!
------------------
ദൈവമേ കൈതൊഴാം കേൾക്കുമാറാകണം
മാനവർ ദുഃഖങ്ങൾ മാറ്റുമാറാകണം

ലോകത്തിൽ തിൻമ്മകൾ നീക്കുമാറാകണം
ലോകത്തു നന്മ്മകൾ വരുത്തുമാറാകണം
വിദ്യ പഠിക്കുവാൻ തോന്നുമാറാകണം
വിശ്വസാഹോദര്യം ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നണം
വൃദ്ധജനങ്ങളെ കാക്കുമാറാകണം
വിശ്വം മുഴുക്കെയുമൈശ്വര്യം നൽകണം
നല്ലതേ ഞങ്ങളിൽ നാവിൽ വരുത്തണം
നൻമ്മകൾ ചെയ്യുവാൻ തോന്നുമാറാകണം
മതവൈര്യ ശക്തിക്ക് ബുദ്ധിനൽകീടണം
നേർവഴിക്കെന്നും നയിക്കുമാറാകണം
ദുഷ്ടരാം ശക്തിക്ക് ബുദ്ധി നൽകീടണം
ദുഷ്ടത നീക്കീട്ടഭയമേകീടണം
മാനവർ തമ്മിലുംമൈക്കമുണ്ടാക്കണം
ജീവകാരുണ്യക്കനിവു നൽകീടണം
പാപങ്ങളൊക്കെയും നീക്കിത്തന്നീടണം
പാരിൽ സമത്വത്തിൻ വിത്തുകൾ പാകണം
ഭിന്നത ഞങ്ങളിൽ തോന്നാതെ കാക്കണം
ഭിന്നമായൊന്നും വരുത്തല്ലേ ദൈവമേ
ദൈവമേ കൈതൊഴാം കേൾക്കുമാറാകണം
മാനവർ ദുഃഖങ്ങൾ കേൾക്കുമാറാകണം
ദേവൻ തറപ്പിൽ