കവിതയുടെ മധുരം നുകരാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വരിക
Showing posts with label നന്ദി. Show all posts
Showing posts with label നന്ദി. Show all posts

Monday, 20 April 2015

നന്ദി

നന്ദിയെന്നൊരു വാക്കിന്ന -
ര്‍ഹതയുണ്ടോയെനിക്കു
നിങ്ങളിൻ ശക്തിയാൽ
പോരാടി നിങ്ങളിലൂടെ !

ഞാനറിയുന്നു വീഴ്ചകൾ
ഞാനറിയുന്നു പോരായ്മ
ഞാനറിഞ്ഞുനിങ്ങള്സ്നേഹം
ഞാനരിഞ്ഞെന്നാത്മഷക്തി !

നിങ്ങൾ നീട്ടിയ സ്നേഹത്തിൽ
നിങ്ങൾ നല്കിയ അമൃതനീരും
നിങ്ങൾ കോര്ത്തിട്ട കണ്ണിയും
നിങ്ങളിൽ ഞാനും കടപ്പെട്ടല്ലോ !! 

Friday, 11 July 2014

നന്ദി

നന്ദിയെന്തിന്നു നല്കിടും സോദരി ,
നന്ദിയില്ലാത്ത ലോകമല്ലേ ?
യാമമേറെയും നീറി മരിക്കുന്നു 
യാതനകളുമേറുന്നു പാതയിൽ 
നന്ദിയോടെന്നുംനെഞ്ചിലും ചേർത്തു -
വെച്ചിടും ഞാനാ സൌന്ദര്യ പുഷ്പം !