കവിതയുടെ മധുരം നുകരാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വരിക
Showing posts with label നന്മ. Show all posts
Showing posts with label നന്മ. Show all posts

Thursday, 10 July 2014

നന്മ


നന്മ പെയ്യുന്ന വന്മരമാകുവാൻ 

തിന്മയിലെരിയും  ജ്വാലതീർക്കാൻ 
ജീവകാരുണ്യ പാതകൾതേടണം 
ജീവിതം സ്വർഗ്ഗമായ്  തീർത്തിടേണം 
മൂന്നു പുഷ്പത്തിൻ പൂമാലകൊർത്തിട്ടു 
മൂവായിരം ദളം ചാർത്തിടുന്നു 
നേരുന്നോരായിരം മംഗളാശംസകൾ 
നേരുന്നുമായുസ്സുമാപുസ്സിനായും 

Tuesday, 24 June 2014

നന്മ

നന്മ പെയ്യുന്ന വന്മരമാകട്ടെ 
തിന്മയിലെരിയും  ജ്വാലകളും 
അക്ഷരം കൊണ്ടഗ്നിതീർക്കുവാൻ 
നേരുന്നു ,മായുസ്സും,മപുസുഞാനും