കവിതയുടെ മധുരം നുകരാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വരിക
Showing posts with label നന്മയെന്നും !!. Show all posts
Showing posts with label നന്മയെന്നും !!. Show all posts

Tuesday, 20 January 2015

നന്മയെന്നും !!

മടിക്കേണ്ട നമ്മക്കൊന്നായ്‌കൂടെയെന്നും  
മടിക്കാതെ പോകാമൊരുമിച്ചുമിന്നു 
നമിക്കട്ടെ ഞാനൊന്ന് നിന്നെ വാക്കിലൂടെ 
നശിക്കാതിരിക്കട്ടെയി നന്മയെന്നും !!

Sunday, 23 November 2014

നന്മയെന്നും !!

ദേശകങ്ങളെത്ര കഴിഞ്ഞെന്നുവരികളും 
ദാളമായിരിക്കും അഴിയാത്തസ്നേഹം ,
വിരഹങ്ങൾ തീർത്തിടുമെങ്കിലും ബന്ധം 
വിരഹമായിടുമൊസ്നേഹത്തിൻനൊമ്പരം
പൂമ്പാറ്റയെപ്പോലെ പാറിപ്പറക്കട്ടെ 
പുത്തുലഞ്ഞീടണം നന്മയെന്നും !!