കവിതയുടെ മധുരം നുകരാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വരിക
Showing posts with label നീര്‍മാതളം. Show all posts
Showing posts with label നീര്‍മാതളം. Show all posts

Tuesday, 19 January 2016

നീര്‍മാതളം

നമ്മുടെ നീര്‍മാതളം .!!
വിട പറഞ്ഞല്ലോ നീര്‍മാതളം 
വികട കവിയായ്കാലമിന്നു
വിരുതു കാട്ടും ചിലസാഹിത്യം 
വിലമതിക്കാത്ത നഷ്ടമല്ലോ ?

നീര്‍മാതളം

നമ്മുടെ നീര്‍മാതളം .!!
വിട പറഞ്ഞല്ലോ നീര്‍മാതളം 
വികട കവിയായ്കാലമിന്നു
വിരുതു കാട്ടും ചിലസാഹിത്യം 
വിലമതിക്കാത്ത നഷ്ടമല്ലോ ?