കവിതയുടെ മധുരം നുകരാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വരിക
Showing posts with label നേദിച്ച നിർമ്മാല്യം ..!!. Show all posts
Showing posts with label നേദിച്ച നിർമ്മാല്യം ..!!. Show all posts

Thursday, 26 November 2015

നേദിച്ച നിർമ്മാല്യം ..!!

നേദിച്ച നിർമ്മാല്യം ..!!
ഉഷസിൻ പിറവിയിലുമുരഗത്തിനെപ്പോൽ 
ഇഴകോർത്തിഴഞ്ഞെന്റെ പ്രണയസ്വപ്നം .
ഉന്മാദിയെപ്പൊലെ,യിരവിലും,പകലിലും 
പ്രണയമർമ്മരത്തിൽ രമിച്ചു ഞാനും 
ശരത്കാലസന്ധ്യയിൽ പൂക്കൾ പൊഴിച്ചും
ശബളമാം ചാമരകാറ്റത്തുലഞ്ഞും ....
നീലനിശീഥിനി യാമങ്ങൾ കനകത്തിൽ
പ്രേമത്തിലമൃതായ് വർഷംചൊരിഞ്ഞു
ചാരത്തിൽ മൂടിക്കിടന്നതാ പ്രണയത്തിൻ
നൊമ്പരതീക്കനലുകളുമെന്റെ നേരെ .
ദാഹിച്ചമോഹിച്ചു പ്രേമതീർത്ഥത്തിലും
ആമോദമായിക്കുളിച്ചിറങ്ങി
ഇമവെട്ടിടാതെ ഞാനവളുടെ തിരുനടേൽ
നിർമ്മാല്യമെന്നെന്നും നേദിച്ചുപോയ്‌
വാരിപ്പുണർന്നവൾ കദനഭാരത്തിലും
കോരിയൊഴിച്ചല്ലോ പരമ തീർത്ഥം !!
26/11/2014/ദേവൻ തറപ്പിൽ

Wednesday, 26 November 2014

നേദിച്ച നിർമ്മാല്യം ..!!

നേദിച്ച നിർമ്മാല്യം ..!!
ഉഷസിൻ പിറവിയിലുമുരഗത്തിനെപ്പോൽ 
ഇഴകോർത്തിഴഞ്ഞെന്റെ പ്രണയസ്വപ്നം .
ഉന്മാദിയെപ്പൊലെ,യിരവിലും,പകലിലും 
പ്രണയമർമ്മരത്തിൽ രമിച്ചു ഞാനും  
ശരത്കാലസന്ധ്യയിൽ പൂക്കൾ പൊഴിച്ചും 
ശബളമാം ചാമരകാറ്റത്തുലഞ്ഞും ....
നീലനിശീഥിനി യാമങ്ങൾ കനകത്തിൽ 
പ്രേമത്തിലമൃതായ് വർഷംചൊരിഞ്ഞു 
ചാരത്തിൽ മൂടിക്കിടന്നതാ പ്രണയത്തിൻ 
നൊമ്പരതീക്കനലുകളുമെന്റെ നേരെ .
ദാഹിച്ചമോഹിച്ചു പ്രേമതീർത്ഥത്തിലും 
ആമോദമായിക്കുളിച്ചിറങ്ങി 
ഇമവെട്ടിടാതെ ഞാനവളുടെ തിരുനടേൽ 
നിർമ്മാല്യമെന്നെന്നും നേദിച്ചുപോയ്‌ 
വാരിപ്പുണർന്നവൾ കദനഭാരത്തിലും 
കോരിയൊഴിച്ചല്ലോ പരമ തീർത്ഥം !!
26/11/2014/ദേവൻ തറപ്പിൽ