കവിതയുടെ മധുരം നുകരാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വരിക
Showing posts with label നേരുന്നു. Show all posts
Showing posts with label നേരുന്നു. Show all posts

Tuesday, 11 November 2014

നേരുന്നു

ഒരുപാടു ദശകങ്ങൾ പിന്നിടുവാൻ
ഒരു കോടി പൂക്കൾ നിറച്ചു നല്കാം
ഒരുപാടുനന്മകൾ ചെയ്തിടുവാൻ
നേരുന്നു ജന്മദിനാശംസ ഞാനും !!

നേരുന്നു

ഒരുപാടു ദശകങ്ങൾ പിന്നിടുവാൻ
ഒരു കോടി പൂക്കൾ നിറച്ചു നല്കാം
ഒരുപാടുനന്മകൾ ചെയ്തിടുവാൻ
നേരുന്നു ജന്മദിനാശംസ ഞാനും !!