കവിതയുടെ മധുരം നുകരാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വരിക
Showing posts with label പാരഡി /പണ്ടം വെച്ചൊരു ഹോട്ടലാണേ. Show all posts
Showing posts with label പാരഡി /പണ്ടം വെച്ചൊരു ഹോട്ടലാണേ. Show all posts

Wednesday, 14 December 2016

പാരഡി /പണ്ടം വെച്ചൊരു ഹോട്ടലാണേ

പണ്ടം വെച്ചൊരു ഹോട്ടലാണേ ഇത്
പണ്ടേ കിട്ടിയ ഹോട്ടലാണേ
പാരമ്പര്യത്തിൻ ഹോട്ടലാണ്‌ ഇത്
പകിടകളിക്കും പെരുമയാണെ
പണ്ടം
നാട്ടുകാർ വന്നെന്നും സൊറപറയും
ഗ്രാമത്തിൻ നട്ടെല്ലു ഹോട്ടലാണേ
പത്രപ്പരായണം രാഷ്ട്രീയമൊക്കെയും
വീറിൽ വിളമ്പുന്ന ഹോട്ടലാണേ ....
പണ്ടം
മോട്ടലിലെത്തുന്ന നാട്ടുകാരെക്കെയും
കോട്ടം വരുത്താതെ നോക്കുന്നുണ്ടേ
കോട്ടം വരുത്തുവാൻ നോക്കിയാലോ
കോടതികേറ്റും ആശാന്മാരും ...
പണ്ടം
പാവങ്ങളെന്നും വരുന്നൊരു ഹോട്ടലും
നാട്ടാരറിയുന്ന മോട്ടലാണേ
തുച്ഛത്തിൽ വിൽക്കും ഹോട്ടലാണേ ഇത്
ഗ്രാമത്തിൻ വായനശാലയാണേ
പണ്ടം
മുത്തച്ഛൻ കാലത്തെ ഹോട്ടലാണേ ഇത്
മൂത്തോർ നടത്തിയ ഹോട്ടലാണേ
കാലംമറഞ്ഞാലും കോലംമറഞ്ഞാലും
പഴമകളയാത്ത ഹോട്ടലാണേ ......
പണ്ടം
[ദേവൻ തറപ്പിൽ ]

Friday, 5 August 2016

പാരഡി /പണ്ടം വെച്ചൊരു ഹോട്ടലാണേ

പണ്ടം വെച്ചൊരു ഹോട്ടലാണേ ഇത്
പണ്ടേ കിട്ടിയ ഹോട്ടലാണേ
പാരമ്പര്യത്തിൻ ഹോട്ടലാണ്‌ ഇത്
പകിടകളിക്കും ഹോട്ടലാണ് ....
പണ്ടം
നാട്ടുകാർ വന്നെന്നും സൊറപറയുന്ന
നാടിന്റെ നട്ടെല്ലിൻ ഹോട്ടലാണേ
പത്രപ്പറയണോം രാഷ്ട്രീയമൊക്കെയും
വീറിൽ വിളമ്പുന്ന ഹോട്ടലാണേ ....
പണ്ടം
ഹോട്ടലിലെത്തുന്ന നാട്ടുകാരെക്കെയും
കോട്ടം വരുത്താതെ നോക്കണേ
കോട്ടം വരുത്താൻ നോക്കിയെന്നാലോ
കോടതികേറ്റും ആശാനേ .....
പണ്ടം
പാവങ്ങളെന്നും വരുന്നൊരു ഹോട്ടൽ
നാട്ടാരറിയുന്ന ഹോട്ടലാണേ
തുച്ഛത്തിൽ വിൽക്കും ഹോട്ടലാണേ ഇത്
ഗ്രാമത്തിനാശാൻ ഹോട്ടലാണേ ....
പണ്ടം
മുത്തച്ഛൻ കാലത്തെ ഹോട്ടലാണേ ഇത്
മൂത്തോർ നടത്തിയ ഹോട്ടലാണേ
കാലംമറഞ്ഞാലും കോലംമറഞ്ഞാലും
പഴമകളയാത്ത ഹോട്ടലാണേ ......
പണ്ടം
[ദേവൻ തറപ്പിൽ ]